Chương trình đào tạo sinh viên tài năng kết hợp với INBUS khoá 1

9/14/2015 3:30:05 PM

Chương trình đào tạo sinh viên tài năng kết hợp với INBUS khoá 1

Chi tiết

Danh sách lớp sinh viên tài năng khoá 1

9/14/2015 3:30:31 PM

Danh sách lớp sinh viên tài năng khoá 1 tham gia vào modul xây dựng bản mô tả công việc tại doanh nghiệp

Chi tiết

Kế hoạch triển khai xây dựng bản mô tả công việc tại doanh nghiệp

9/14/2015 3:31:13 PM

Sau 3 nội dung đã đào tạo về xây dựng bản mô tả công việc, các sinh viên tài năng đã lập kế hoạch chi tiết cũng như nhận được các yêu cầu cụ thể từ phía doanh nghiệp cho hoạt động sắp tới. Các nội dung triển khai lần này đòi hỏi các bạn về tính kiên trì và trên cơ sở các nội dung đã học, các bạn có thể nhìn thấy được tính khoa học trong thực tế sản xuất. Căn cứ vào các nội dung thu thập được thông qua quan sát, trao đổi , ghi chép, các bạn sẽ biết được đâu là giá trị gia tăng, đâu là không giá trị gia tăng cho từng hoạt động sản xuất hàng ngày. Chúc các bạn thành công !

Chi tiết

Chương trình đào tạo sinh viên lập nghiệp kết hợp với INBUS

9/14/2015 3:31:49 PM

Thực hiện chủ trương đào tạo theo chuyên đề cụ thể của doanh nghiệp, Công ty LEAN đã kết hợp với Viện phát triển doanh nghiệp INBUS tổ chức đào tạo và hướng dẫn nhóm sinh viên tài năng thực hiện xây dựng bảng mô tả công việc theo đề án VP 03 của Công ty Hà Yến chuyên sản xuất hệ thống bếp ăn công nghiệp. Dự kiến thời gian triển khai đào tạo từ 13/10 - 18/10; Thời gian xuống thực tế tại doanh nghiệp Hà Yến từ 20/10 -25/10

Chi tiết

Chương trình đạo tạo kết hợp với INBUS

9/14/2015 3:32:25 PM

Dự kiến kết hợp với chương trình đào tạo trợ lý giám đốc của INBUS

Chi tiết