Sự thách thức của KAIZEN

8/14/2014 3:27:03 PM

Chiến lược Kaizen là một khái niệm quan trọng nhất trong công tác quản lý kinh tế ở Nhật – nó là chìa khóa của sự thành công về cạnh tranh của Nhật. Vì vậy, Kaizen có nghĩa là “ CẢI TIẾN, CẢI THIỆN”...

Chi tiết

Bạn có gặp vấn đề khi giải quyết các vấn đề?

7/28/2014 3:50:27 PM

Trong quá trình tư vấn tôi nhận thấy rất nhiều các sai lầm khi chứng kiến rất nhiều các nhóm đang học cách giải quyết vấn đề.

Chi tiết