Tại sao nên áp dụng sơ đồ VSM?

7/8/2014 10:22:50 AM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sơ đồ chuỗi giá trị - Value Stream Mapping (VSM) là gì?

Khái niệm:

- Là một phương pháp trực quan mô tả quy trình vận hành về mặt vật chất của dòng luân chuyển nguyên vật liệu và cách mà những giá trị cung cấp cho khách hàng được tạo ra.

- Chỉ ra những công đoạn chính của quy trình vận hành, bên cạnh những dữ liệu liên quan đến dòng nguyên vật liệu, chất lượng, thời gian đáp ứng đơn hàng và nhịp sản xuất. Bao gồm cả một sơ đồ biểu thị sự luân chuyển của dòng thông tin, và cách mà nó được quản lý, kiểm soát hoặc sự tác động của dòng thông tin lên dòng nguyên vật liệu.

Mục đích:

► Xác định các dòng nguyên liệu và các thông tin của sản phẩm từ “khi bắt đầu đến khi kết thúc quá trình".

► Xác định các nguồn gốc của lãng phí và nguyên nhân của chúng.

► Giảm thời gian sản xuất.

► Tạo ra một cái nhìn tổng quan, toàn diện của quá trình; điều này cho phép tránh được hạn chế tạo ra do sự khác biệt về khu vực.

► Tạo cơ sở cho việc triển khai hệ thống sản xuất mới.

► Rút ra những cơ sở dữ liệu cần ưu tiên xử lý trước.

Tại sao nên áp dụng sơ đồ VSM?

  • Là công cụ trực quan mô tả luồng hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
  • Giúp mọi vấn đề được nhìn rõ tức thì.
  • Giúp các thành viên thống nhất được nội dung, khu vực, cách thức cải tiến.
  • Là giáo trình đào tạo sinh động.
  • Là cơ sở để lập kế hoạch cải tiến

 

Sơ đồ chuỗi sản xuất thông thường:

 

Sơ đồ chuỗi sản xuất sau khi cải tiến:

 

 

 

Nguồn tin từ CLB Leanclub