Bộ câu hỏi đánh giá năng suất lao động của doanh nghiệp

10/2/2015 4:18:10 PM
Mô hình sản xuất tinh gọn tập trung vào các hoạt động giảm lãng phí, tăng năng suất dựa trên cơ sở thay đổi triết lý và quy trình quản lý. Mô hình này hoàn toàn không xây dựng dựa vào việc thay đổi công nghệ, hay nói cách khác mô hình này vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh nhất và với nguồn lực và nguồn tài nguyên là ít nhất.

/Uploads/files/B%E1%BA%A3ng%20%C4%91%C3%A1nh%20gi%C3%A1%20DN%20theo%20LEAN%20.xls